VUOKRAUSEHDOT

1. Auton käyttäjän tulee hoitaa autoa huolellisesti. Auton kayttö hinauksiin ja lainvastaisiin tarkoituksiin samoin kuin sen rakenteen muuttaminen tai osallistuminen sillä autokilpailuihin on kielletty.

2. Vuokralleottajan tulee maksaa arvioitua vuokraa vastaava summa ennakkona. Ennakkomaksu otetaan huomioon lopullisessa laskelmassa, joka tehdään autoa palautettaessa.

3. Polttoaine ei sisälly vuokrahintaan. Auto luovutetaan ja palautetaan polttoainesäiliö täytettynä.

4. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan vuokrausaikana auton normaalista huollosta, kuten esim. moottoriöljyn määrästä ja vaihdosta, jäähdyttäjän ja akun nesteestä, renkaiden ilmanpaineesta jne. Näistä lisäyksistä samoin kuin muistakin välttämättömistä huolloista ja normaalista kulumisesta johtuneista korjauksista aiheutuneet kulut korvaa vuokralleantaja.

5. Vuoralleantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikä auton rikkoutumisesta ja matkan keskeytymisestä vuokralleottajalle saattaa aiheutua.

6. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa edelleen kolmannelle, lukuunottamatta vuokrasopimuksessa erikseen mainittua lisäkuljettajaa.

7. Vahingon tapahduttua tulee vuokralleottajan kutsua paikalle poliisiviranomainen tapauksen tutkimiseksi. Vuokralleottajan tulee välittömästi tapahtumapaikalla täyttää huolellisesti vahinkoilmoituslomake sekä ottaa yhteys vuokralleantajaan lisäohjeiden saamiseksi.

8. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan autosta kadonneet varusteet ja tarvikkket niiden täydestä arvosta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan liikennevahingosta aiheutuneet kulut vuokrasopimuksessa mainittuun ylärajaan asti kutakin vahinkotapausta kohti, ellei mahdollisen kolarin toisen osapuolen liikennevakuutus korvaa vahinkoja. Vuokralleottaja vapautuu edellämainitusta omavastuusta mikäli vuokrasopimuksen kaikkiin kappaleisiin on vuokrauksen alkaessa tehty asianomainen merkintä. Jos autolle syntyneet vahingot johtuvat vuokralleottajan tahallisesta, törkeästä huolimattomuudesta, ovien lukitsematta jättämisestä, hurjastelusta tai auton ilmeisestä väärinkäyttämisestä taikka jos auton kuljettaja on vahingon sattuessa ollut alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta. Tuulilasin ja lyhdynlasin korjaamisesta aiheutuneet kustannukset korvaa vuokralleottaja. Käytämme autoissamme GPS-seurantalaitteita asiakkaan turvallisuuden lisäämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

9. Vuokralleottaja on vastuussa myös toisen henkilön autolle aiheuttamista vahingoista.

10. Vuokrauspäivä on 24 tuntia. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokrausajan päättymiseen mennessä. Palautuspaikan tai -ajan muuttumisesta on riittävän ajoissa otettava yhteys vuokralleantajaan. Vuokralleantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamista kuluista. Mikäli autoa ei ole palautettu eikä vuokrausajan pidentämisestä ole otettu vuokralleantajaan yhteyttä, ilmoitetaan asia poliisiviranomaiselle etsintöjä varten.

11 . Vuokralleottaja on vastuussa vuokra-aikana aiheuttamistaan sakoista ja rikemaksuista.

12. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli on aihetta epäillä, ettei vuokralleottaja pysty autoa käsittelemään tai ettei vuokralleottaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä. Jos vuokralleottaja on antanut itsestään virheellisiä tietoja, sopimus puretaan välittömästi ja asia annetaan rikospoliisin käsiteltäväksi. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajaa lähinnä olevassa tuomioistuimessa.

13. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu.

14. Luottotiedot tarkastetaan ennen vuokrausta. Katevaraus vaaditaan mikäli luottotiedoissa häiriöitä.

CONDITIONS OF RENTAL

1. The renter must take good care of the vehicle. It is not allowed to use the vehicle for towing or illegal purposes of any kind. lt is forbidden to alter the construction of the vehicle or to enter it in any race, speedtest or competition.

2. The renter agrees to deposit the total of estimated rental charges. The deposit will be taken into consideration in the final calculation as a deduction.

3. Fuel is not included in the rates. Vehicles are delivered and must be returned with a full tank.

4. The renter is responsible for the maintenance of the vehicle during the rental, such as checking and adding of oil, radiator and battery liquid together with tyre pressures etc. These together with other servicing and repair caused by normal wear tear are attended to and paid by the rental company.

5. The company is not any way liable for direct or indirect losses suffered by the renter because of the breakdown of the vehicle.

6. The renter is not allowed to turn the vehicle over to a third party except the additional driver mentioned in the rental agreement.

7. ln case of an accident the renter agrees to send for the police to investigate the case. The renter is obliged to complete an accident report. The renter must contact the rental company without delay for further instructions.

8. The renter agrees to compensate any missing equipment or accessories to their full value. The renter is responsible for damages up to the maximum amount stated in the rental agreement, unless the damages are paid for by the insurance company of the other party. The renter can waive the responsibility for the above mentioned damages by paying the CDW which must be duly registered in all the copies of this agreement at the commencement of the rental. Should the damages be caused by intent, gross negligence, reckless driving or obvious misuse of the vehicle or if the driver has been under the influence of alcohol or other intoxicants, the renter agrees to compensate all damages in full independent of the maximums mentioned in this agreement. The renter is responsible for damages to the windshield and the headlamps. The renter is obliged to pay the daily charges, listed on this agreement, for the time the vehicle is out of use to damages, up to maximum of 30 days.

9. The renter is also responsible for damages caused to the vehicle by another person.

10. The rental day consists of 24 hours. The vehicle must be returned to the agreed location at the agreed date and time. Possible changes in place or date of return must be reported well in advance to the company. The company reserves a right to charge a reasonable compensation for costs incurred by renters omission to report such a change. lf the vehicle has not been returned and the company has not been contacted for extension of rental, the matter will be turned over to the police.

11. The renter is responsible for parking and traffic violations causes by the vehicle during the rental period.

12. The company reserves a right to terminate this contract during the rental and demand the return of the vehicle, if there is reason to doubt that the renter can not operate the vehicle correctly or that the renter does not intend to abide by stipulations of this contract. lf the renter has given false information about himself, the contract is terminated immediately and the matter is turned over to the CID. Disagreements arising from this agreement are to be solved in court nearest the rental company.

14. Credit rating is checked before rental. If there are problems with credit rating, card authorization is required.

ME OLEMME YHTÄ PERHETTÄ!

Y-TUNNUS : 2114491-9